2

._69.Кога се Променя Данъчната Стойност на Един Актив. Как се Извършва Промяна на Данъчната Стойност на Един Актив.

       • Данъчната стойността на актив не се променя при:

     - последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);

     - промяна в счетоводната политика или приложимите счетоводни стандарти;

     - регистрация или повторна регистрация по ЗДДС.

       Изключение от това правило се прави само при последваща оценка на дълготрайни активи по договор за финансов лизинг, признати при лизингополучателя (съгласно МСС), която се дължи на преоценка на пасива по този договор.

            (виж пример ***)

       • Промяна на данъчната стойност на актив се извършва чрез промяна на данъчния амортизационен план към 01 януари на годината, в която са установени обстоятелства, налагащи промяната (например некоректно определяне на данъчната амортизируема стойност на актива при неговото първоначално завеждане). С такава промяна не се правят промени за предходни години. Има установен ред за определяне на данъчния финансов резултат за годината, в която е извършена такава промяна.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник