2

._68.Кога се Спира и Кога се Възобновява Данъчна Амортизация на Един Актив. Кога се Отписва Един Актив от Данъчния Амортизационен План.

       • Начисляването на данъчна амортизация за един актив се преустановява от месеца, следващ 12-ия месец след като е спряно използването на актива и от него не се черпят икономически изгоди. След преустановяването на данъчната амортизация, се правят корекции на данъчния финансов резултат и данъчната стойност на актива за 12-те месеца, в които активът не е използван. Данъчната амортизация се възобновява от началото на месеца на връщане на актива в експлоатация.

            (виж пример ***)

       • Отписване на актив от данъчния амортизационен план се прави, когато активът е напълно амортизиран за данъчни цели. Когато активът е отписан за счетоводни цели поради продажба (или други причини, които са различни от пълната му амортизация за счетоводни цели, или поради увеличен стойностен праг на същественост), преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план от началото на месеца, през който е отписан и за счетоводни цели. Когато един актив престане да се използва за дейност, за която се формира данъчен финансов резултат, същият се отписва от данъчния амортизационен план от началото на текущия месец.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник