2

._67.Как се Изчислява Данъчната Амортизация на Един Актив. От Кога Започва да Тече Данъчната Амортизация на Един Актив.

       • Начисляването на данъчна амортизация за един актив започва от началото на месеца, в който е въведен в експлоатация, или от началото на следващия месец. Годишната данъчна амортизация се определя по следната формула:

       където:

            ГДА – е годишната данъчна амортизация;

            ДАС – е данъчната амортизируема стойност;

            ГДАН – е годишната данъчна амортизационна норма;

            М – е броят на месеците от годината, през които се начислява данъчна амортизация.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник