2

._66.Какви са Признатите Данъчни Амортизации за Различните Видове Активи.

       • При определяне на годишните данъчни амортизации, данъчните амортизируеми активи се разпределят в категории, за които са определени пределни годишни данъчни амортизационни норми, както следва:

     - 1-ва категория – 4%масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;

     - 2-ра категория – 30%машини, производствено оборудване, апаратура. Ако активите са част от първоначална инвестиция и са фабрично нови и неизползвани, тогава пределната годишна данъчна амортизационна норма е 50%;

     - 3-та категория – 10%транспортни средства (без автомобили), покритие на пътища и самолетни писти;

     - 4-та категория – 50%компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;

     - 5-та категория – 25%автомобили;

     - 6-та категория100/(години на правното ограничение), но не може да надвишава 33,33% – материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване, съгласно договорни отношения или законово задължение;

     - 7-ма категория – 15%всички останали амортизируеми активи.

       • Съобразно своята данъчна политика и планиране, данъчно задължените лица могат да определят годишни данъчни амортизационни норми за своите активи, които са равни или по-малки от пределните.

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник