2

._65.Какво е Данъчна Амортизируема Стойност, Данъчна Амортизация и Данъчна Стойност на Един Актив.

       • Данъчната амортизируема стойност на един актив е равна на неговата историческа цена, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения (напр. безвъзмездни финансирания по Европрограми), свързани с актива. С тази стойност всеки актив се завежда в данъчния амортизационен план. (виж пример ***)

       • Годишната данъчна амортизация за един актив е амортизацията, която е натрупана за него в данъчния амортизационен план за съответната година.

       • Начислената данъчна амортизация е сумата от годишните данъчни амортизации, начислени за един актив – това е аналог на натрупана счетоводна амортизация за един актив. Начислената данъчна амортизация за един актив не може да бъде по-голяма от неговата данъчна амортизируема стойност.

       • Данъчната стойност на един актив е равна на неговата данъчна амортизируема стойност, намалена с начислената данъчна амортизация за него – това е аналог на балансовата стойност на един актив.

       • Установен е ред за първоначално съставяне на данъчен амортизационен план.

       (виж примери *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник