2

._64.Кои Амортизации се Използват за Данъчни Цели. Какво Съдържа Данъчният Амортизационен План.

       • При определяне на данъчния финансов резултат се използват данъчните, а не счетоводните амортизации (те не се признават за данъчни цели). За целта счетоводният финансов резултат се увеличава с натрупаните за годината счетоводни амортизации и се намалява с натрупаните данъчни амортизации. Данъчните амортизации се изчисляват чрез данъчен амортизационен план, който, за всеки данъчен амортизируем актив, съдържа минимум следната информация:

            - Наименование;

            - Месец на въвеждане в експлоатация;

            - Данъчна амортизируема стойност;

            - Начислена данъчна амортизация;

            - Данъчна стойност;

            - Годишна данъчна амортизационна норма;

            - Годишна данъчна амортизация;

     - Месец на извършване на промени в стойностите на актива и обстоятелствата, налагащи промените;

     - Месец на преустановяване и възобновяване на начисляването на данъчни амортизации и обстоятелствата, които го налагат;

     - Месец на отписване на актива за счетоводни цели – в резултат на това, че е напълно амортизиран, или в резултат на увеличен стойностен праг на същественост;

     - Месец на отписване на актива от данъчния амортизационен план.

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник