2

._63.Кои Активи са Данъчно Амортизируеми Активи.

       • Данъчно амортизируеми активи са:

     - данъчни дълготрайни материални активи – са ДМА, съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или по-голяма от по-ниската стойност от определения в счетоводната политика праг за същественост, или 700 лв. (виж пример ***) (виж пример ***)

     Към този род активи се причисляват и амортизируемите активи по договори за финансов лизинг, които се признават при лизингополучателя, съгласно Международните счетоводни стандарти; (виж пример ***)

     - данъчни дълготрайни нематериални активи – са ДНА, съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или по-голяма от по-ниската стойност от определения в счетоводната политика праг за същественост, или 700 лв.; (виж пример ***)

     - инвестиционни имоти, с изключение на земята; (виж пример ***)

     - последващи разходи за отписан от данъчния амортизационен план актив, който ще доведе до бъдещи икономически изгоди от използването на актива; (виж пример ***)

     - разходи за изграждане или подобрение на техническа инфраструктура, публична държавна или общинска собственост. (виж пример ***)

       • Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация, не е данъчен амортизируем

актив.

       (виж примери ***, ***, ***, ***,        ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**, ал.*; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник