2

._62.Как се Третират Счетоводните Разходи, Направени за Ремонт, Изграждане и Подобрение на Техническа Инфраструктура – Публична Държавна или Общинска Собственост.

       • Признават се за данъчни цели счетоводните разходи, направени за ремонт на техническа инфраструктура, публична държавна или общинска собственост, която ще се използва както за дейността на данъчното задълженото лице, извършило ремонта, така и от трети лица.

       • Направените счетоводни разходи за изграждане или подобрение на техническа инфраструктура, публична държавна или общинска собственост, която ще се използва както за дейността на данъчното задълженото лице, извършило ремонта, така и от трети лица, се признават за данъчни цели чрез тяхната данъчна амортизация.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.***, чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник