2

._61.Как се Третират Счетоводните Приходи и Разходи, Възникнали в Резултат на Промяна в Счетоводната Политика.

       • Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник