2

._59.Кога Счетоводните Разходите за Формиране на Нематериален Актив от Развойна Дейност Могат да се Отчетат Като Директен Данъчен Разход.

       • При формиране на дълготраен нематериален актив от развойна дейност, при определени условия, има възможност да се намали счетоводният финансов резултат с разхода за актива при определяне на данъчния финансов резултат.

       Това е данъчно облекчение за научно-изследователски институти или висши учебни заведения.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник