2

._58.Как се Третира Безвъзмездното Финансиране, Свързано с Амортизируем Актив.

       • Счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на безвъзмездно финансиране, свързано с данъчно амортизируем актив, с което е намалена неговата историческата цена при определяне на данъчната му амортизируема стойност, не се признават за данъчни цели.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник