2

._57.Как се Третират Счетоводните Разходи, Формиращи Амортизируем Актив.

       • Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник