2

._56.Как се Третират Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Амортизируеми Активи.

       • Счетоводни приходи и разходи от последващи оценки на данъчно амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

        (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник