2

._55.Как се Третират Загубите от Обезценка и Отписване на Репутация.

       • Загубите от обезценка и отписване на репутация, възникнала в резултат на бизнес комбинация, не се признават за данъчни цели.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник