2

._53.Как се Третират Получените Дивиденти от Инвестиции, Отчитани по Метода на Собствения Капитал.

       • С получени дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал (от дружества в България и държави от ЕС или ЕИП), се намалява счетоводният финансов резултат, при определяне на данъчния финансов резултат. Финансовите институции го намаляват в годината на получаването на дивидентите, а нефинансовите институции го намаляват в годината на отписване на инвестицията, от която са получавали дивиденти през определен период от време. Това не се прилага за дивидент:

            - получен от печалби, които са реализирани преди придобиването на инвестицията;

            - получен от АДСИЦ;

     - представляващ скрито разпределяне на печалба или друго разпределение, което е признато за данъчен разход при разпределящото лице.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник