2

._52.Как се Третира Приспаднат ДДС за Налични Активи към Датата на Регистрация по ЗДДС.

       • С приспаднат ДДС за налични активи към датата на регистрация по ЗДДС, ако не е отчетен като счетоводен приход, се увеличава счетоводният финансов резултат, при определяне на данъчния финансов резултат.

            (виж пример ***)

       Това правило не се прилага, ако ДДС не е включен в историческата цена на актива или ако активът не е данъчно амортизируем и същият е отписан в годината на регистрация по ЗДДС.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник