2

._50.Как се Третира Преоценъчният Резерв при Отписване на Неамортизируеми Активи.

       • Със стойността на отписания резерв от последващи оценки (преоценъчен резерв) при отписване (например продажба) на данъчно неамортизируеми активи, се увеличава счетоводният финансов резултат, ако при отписването на преоценъчния резерв не е отчетен счетоводен приход или разход.

       Увеличението се извършва в годината на отписване на актива.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник