2

._49.Как се Третират за Данъчни Цели Печалбите и Загубите от Сделки с Ценни Книжа на Регулиран Пазар (Фондова Борса).

       • С печалбите от сделки с ценни книжа на регулиран финансов пазар (борса) се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат – това са освободени от корпоративен данък приходи. При подобни печалби с източник от чужбина, се прилага спогодбата със съответната страна.

            (виж пример ***)

       • Със загубата от сделки с ценни книжа на регулиран финансов пазар (борса), се увеличава счетоводният финансов резултат, при определяне на данъчния финансов резултат – това е загуба, която не се признава за данъчни цели.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник