2

._48.Какъв е Данъчният Стимул за Наемане на Трайно Безработно Лице, Безработно Лице над 50-годишна Възраст или Безработно Лице с Намалена Трудоспособност.

       • Право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния си финансов резултат има данъчно задължено лице, ако е наело по трудово правоотношение физическо лице за не по-малко от 12 месеца, което към момента на наемането му е:

            - регистрирано като безработно за повече от една година; или

            - регистрирано безработно лице на възраст над 50 години; или

            - регистрирано безработно лице с намалена трудоспособност.

       • Намалението се извършва с изплатените суми за трудово възнаграждение и внесените за сметка на работодателя вноски за ДОО и здравно осигуряване за първите 12 месеца от наемането.

       • Намалението се извършва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният срок.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник