2

._47.Кога Счетоводни Разходи за Стипендии се Признават за Данъчни Цели.

       • Признават се за данъчни цели счетоводните разходи за стипендия на ученик или студент, за обучението му в средно или висше учебно заведение в България или държава от ЕС за не по-малко от 12 месеца и не повече от 24 месеца, ако към момента на предоставяне на стипендията са налице следните условия:

     - Стипендиантът е ученик в последните два класа на средното си образование или в последните две години на степен бакалавър или магистър и е на възраст до 25 години;

     - Професията на стипендианта намира приложение в дейността на данъчно задълженото лице;

     - Данъчно задълженото лице се е задължило с договора за стипендия да приеме стипендианта на работа за срок, не по-кратък от срока на стипендията.

       • В случай че данъчно задълженото лице не приеме на работа стипендианта до края на годината, следваща неговото дипломиране, счетоводният финансов резултат за тази година се увеличава с размера на предоставената стипендия.

       • В случай че данъчно задълженото лице приеме стипендианта за срок, по-къс от срока на стипендията, тогава в годината на прекратяване на трудовото правоотношение с него счетоводният финансов резултат се увеличава с частта от предоставената стипендия, която е пропорционална на неизпълненото задължение;

       • В случай че стипендиантът откаже да започне работа до края на годината, следваща неговото дипломиране, счетоводният финансов резултат за тази година се увеличава с размера на:

     - предоставената стипендия, ако не е уговорено обезщетение от страна на стипендианта;

     - разликата между предоставената стипендия и уговореното от стипендианта обезщетение, ако то е по-малко от размера на стипендията.

       • Данъчно задължено лице може да учреди повече от една стипендия.

       • Данъчното облекчение не е в сила за лица, наети по трудово правоотношение.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.****; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник