2

._46.Кога Счетоводни Разходи за Дарения се Признават за Данъчни Цели.

       • Счетоводни разходи за дарения, в общ размер на 10% от счетоводната печалба, се признават за данъчни цели, когато са направени в полза на:

            - здравни и лечебни заведения; (виж пример **)

     - социални и интегрирани здравно-социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги;

     - детски ясли и градини, училища, ВУЗ-ове и академии;

     - бюджетни предприятия;

     - регистрирани в България вероизповедания;

     - специализирани предприятия за хора с увреждания;

     - хора с увреждания, както и технически помощни средства за тях;

     - лица, пострадали при бедствия;

     - Българския Червен кръст;

     - социално слаби лица;

     - деца с увреждания или без родители;

     - културни институти или за културен, образователен и научен обмен по международен договор, по който България е страна;

     - сдружения и фондации, регистрирани в обществена полза; (виж пример **)

     - фонд ”Енергийна Ефективност”;

     - комуни за лечение на наркозависими, както и за лечението на наркозависими;

     - детския фонд на ООН – УНИЦЕФ;

     - социални предприятия, които с вписани в специален регистър.

       • Счетоводни разходи за дарения, в общ размер на 50% от счетоводната печалба, се признават за данъчни цели, когато са направени в полза на Националната здравноосигурителна каса за

лечение на деца и ”Център за асистирана репродукция”. (виж пример **)

       • Счетоводни разходи за дарения, в общ размер на 15% от счетоводната печалба, се признават за данъчни цели, когато са направени по реда на Закона за Меценатството. (виж пример **)

       • Счетоводни разходи за дарения на компютри и периферия към тях се признават за данъчни цели, ако са произведени до една година преди дарението и са дарени в полза на български училища – средни и висши; (виж пример **)

       • Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели, не може да надхвърля 65% от счетоводната печалба. (виж пример **)

       • Не се признава разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или когато дарението не е получено от надарения. (виж пример ***)

       • Разходите за дарения се признават и когато са направени в полза на идентични лица (организации) от ЕС. (виж пример ***)

       (виж примери **, **, **, **, **, **, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник