2

._45.Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход по Заеми, Когато Превишението по Разходите за Заеми е Над 3 000 000 Евро.

       • Когато превишението на разходите по заеми за текущата година на данъчно задължено лице надхвърля равностойността на 3 000 000 Евро, тогава разходът по заемите се признава частично за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, а остатъкът се признава по определени правила в следващите години, докато се изчерпи.

       • Разходите по заеми, предоставени от банки и банкови клонове, се признават в пълен размер за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

       • Непризнатите разходи по заеми за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (начисляване) се изчисляват по следната формула: (виж пример **)

      

       където:

            НПРЗ – е непризнатото превишение на разходи по заеми;

     ПРЗ – е превишението на разходите по заеми, което е сумата, с която общият размер на разходите по заеми превишава общия размер на признатите за данъчни цели приходи от лихви и други суми, които са икономически еквивалентни на лихви.

     ПРЗ – е Превишението на Разходите по Заеми, което е равно на разходите по заеми (в т.ч. по лизинг, облигации и много други), намалени с признатите за данъчни цели приходи от лихви и други суми, които водят до увеличение на данъчния финансов резултат и които са икономически еквивалентни на лихви.

     ДФРЛДА – е данъчният финансов резултат за текущата година преди лихви, данъци и амортизации, който се изчислява по следната формула:

      

       където:

            ДФР – е данъчният финансов резултат преди разхода за данъци;

            ДА – е общият размер на годишните данъчни амортизации;

     ПЛ – е общият размер на признатите за данъчни цели лихви, представляващи приходи и/или суми, които водят до увеличение на данъчния финансов резултат, както и други приходи или суми, икономически еквивалентни на лихви;

            РЗ – е общият размер на разходите по заеми.

         Забележка: Ако ДФРЛДА се окаже отрицателна величина, той няма да участва в изчислението на основната формула.

• Непризнатите за данъчни цели разходи по заеми се признават в следващите години, до изчерпването им, като размерът за всяка от тези години се изчислява по следната формула: (виж пример **)

      

       където:

            ППРЗ – е признатото превишение на разходи по заеми;

     ДФРЛДА – е данъчният финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации,

определен за текущата година, но ако е отрицателна величина, не участва в изчислението;

     ПЛ – е общият размер на признатите за данъчни цели лихви, представляващи приходи и/или суми, които водят до увеличение на данъчния финансов резултат, както и други приходи или суми, икономически еквивалентни на лихви;

РЗ – е общият размер на разходите по заеми.

       • Изчисляването на данъчно признатия разход за лихви при слаба капитализация и изчисляването на данъчно признатия разход по заеми, когато превишението по разходите за заеми е над 3 000 000 Евро, се правят независимо едно от друго и в зависимост от резултатите едно спрямо друго, има допълнителни правила как се признават разходите за лихви и разходите по заеми както в текуща година, така и за следващите години.

            (виж пример **)

       (виж примери ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

        (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник