2

._44.Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход за Лихви при Слаба Капитализация.

       • Когато собственият капитал на данъчно задължено лице е над три пъти по-малък от размера на привлечените заемни средства (слаба капитализация), тогава счетоводният разход за лихви по това привлечено финансиране се признава частично за данъчни цели в годината на плащането на лихвите, а остатъкът се признава по определени правила в следващите години, докато се изчерпи.

       • Разходите за лихви по кредити и лизинги, предоставени от банки и лизингови компании, се признават в пълен размер за данъчни цели, в годината на счетоводното им отчитане – освен ако страните по сделката не са свързани лица или ако кредитът е гарантиран изцяло или отчасти от свързано лице.

       • Непризнатите лихви за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (начисляване) се изчисляват по следната формула: (виж пример **)

      

       където:

            НРЛ – са непризнатите разходи за лихви;

     РЛ – са разходите за лихви, без лихвите по банкови кредити и лизинги, както и лихвите,

 непризнати за данъчни цели или капитализирани в стойността на актив;

     ПЛ – е общият размер на приходите от лихви;

     ФРПЛ – е счетоводният финансов резултат преди всички приходи и разходи за лихви. Ако той е отрицателна величина, не участва във формулата.

       • Непризнатите за данъчни цели разходи за лихви се признават в следващите години, до изчерпването им, като размерът за всяка от тези години се изчислява по следната формула:

      

       където:

     ПРЛ – са признатите разходи за лихви;

     ФРПЛ – е счетоводният финансов резултат преди всички приходи и разходи за лихви. Ако той е отрицателна величина, не участва във формулата;

     ПЛ – е общият размер на приходите от лихви;

     РЛ – са разходите за лихви, без лихвите по банкови кредити и лизинги, както и лихвите, непризнати за данъчни цели или капитализирани в стойността на актив.

       • Разходите за лихви се признават в целия им размер, когато привлеченото финансиране от институции, които са различни от банки или банкови клонове, е по-малко или равно на трикратния размер на собствения капитал, което се изчислява по следната формула: (виж пример **)

       където:

            ПК1 – е привлеченият капитал към 01.01 на текущата година;

            ПК2 – е привлеченият капитал към 31.12 на текущата година;

            СК1 – е собственият капитал към 01.01 на текущата година;

            СК2 – е собственият капитал към 31.12 на текущата година.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник