2

._43.Кога Счетоводните Разходи за Хонорари на Физически Лица се Признават за Данъчни Цели.

       • Разходите на данъчно задължени лица, които представляват доходи на местни физически лица (в т.ч. и разходите за осигуряване) и които не са изплатени до 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (начисляване), а се признават в годината, в която доходът е изплатен – до размера на изплатения доход.

            (виж пример **)

       • Горното правило не се отнася за доходи, осигуровки и обезщетения на лица по трудови договори и доходи (приходи) на еднолични търговци. В обхвата на това правило попадат възнаграждения по договори за управление и контрол, възнаграждения по граждански договори, задължения по неустойки, права или наем на физически лица и т.н., които се признават в годината на тяхното изплащане.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник