2

._42.Кога Счетоводните Разходи за Неизползвани Отпуски се Признават за Данъчни Цели.

     • Разходите по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски към 31

декември на текущата година, както и разходите за осигуровки по тях, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (начисляване), а се признават в годината на тяхното реално изплащане на персонала – до размера на изплатените отпуски и осигуровки.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник