2

._41.Кога Счетоводните Разходи за Провизии по Задължения се Признават за Данъчни Цели.

       • Разходите за провизии по задължения (например за обезщетения при пенсиониране на служители) не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (начисляване), а се признават в годината на погасяване на задължението – до размера на погасеното задължение.

            (виж пример **)

       • Разходите за провизии за бъдещи разходи и поети задължения, които са свързани, но не са включени в данъчната амортизируема стойност на данъчен амортизируем актив, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (начисляване), а се признават в годината на погасяване на задължението – реализиране на разхода или изпълняване на задължението.

            (виж пример **)

       • Данъчно задължено лице, което в годината на погасяване на задълженията по провизии е преустановило изцяло основната си дейност, има право на прихващане или възстановяване на надвнесения корпоративен данък за непризнатите за данъчни цели провизии в предходни години.

            (виж пример **)

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник