2

._40.Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Материални Запаси се Признават за Данъчни Цели.

       • Когато стойността на отписаните (продадените) през текущата година материални запаси от конкретен вид надхвърля стойността на материалните запаси от същия вид към 31 декември на предходната година, тогава приходите и разходите от последващи оценки на материалните запаси от този вид, които не са признати в предходни години, се признават в текущата година.

            (виж пример **), (виж пример **)

       Това правило се прилага и за липси и брак на материални запаси, в резултат на:

     - непреодолима сила; (виж пример **)

     - технологичен брак;

     - промяна на физико-химични свойства;

     - изтекъл срок на годност; (виж пример **)

     - кражби в търговски обект до 0,25% от приходите.

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник