2

._39.Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Вземания се Признават за Данъчни Цели. Кога Счетоводните Разходи по Отписани Вземания се Признават за Данъчни Цели.

       • Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите за отписване на вземанията като несъбираеми, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане или отписване, а се признават най-рано в годината, в която настъпи някое от следните обстоятелства:

     - Изтичане на давностния срок за вземането от момента, в който вземането е станало изискуемо – той може да бъде 3 или 5 години; (виж пример **), (виж пример **) 

     - Възмездно прехвърляне на вземането (цедиране на вземането); (пример 76)

     - Когато производство по несъстоятелност е прекратено с приемането на оздравителен план, в който е предвидено редуциране на задълженията към кредиторите – тогава за разход за данъчни цели се признава само намалената част от вземането; (пример 77)

     - Влизане в сила на съдебно решение, с което вземането или част от него е обявено за недължимо – тогава за разход за данъчни цели се признава само недължимата част от вземането; (пример 78)

     - Преди изтичане на давностния срок вземанията са погасени, по силата на закон; (пример 79)

     - При заличаване на длъжника, когато вземането или част от него са останали неизплатени – тогава за разход за данъчни цели се признава неизплатената част от вземането. (пример 80)

       • Когато, преди настъпване на някое от горните обстоятелства, вземането бъде събрано по някакъв начин (плащане, прихващане, замяна и т.н.), непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки, се признават за данъчни цели в годината на неговото събиране, като се съобразяват с размера на събраната сума.

            (виж пример **)

       (виж примери **, **, **, **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**, ал.*; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник