2

._38.Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Активи и Пасиви се Признават за Данъчни Цели.

       • Приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, а се признават в годината на отписване (напр. продажбата) на съответния актив или пасив. Това не се отнася за счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на валута по фиксинга на БНБ, които се признават в годината на счетоводното им отчитане.

       (виж примери ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**, ал.*; чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник