2

._37.Как НЕразпределяемите Разходи при Сдружения и Фондации се Признават за Данъчни Цели.

       • Счетоводно отчетените неразпределяеми разходи при сдруженията и фондациите не се признават за данъчни цели. За данъчни цели се признава само частта от неразпределяемите разходи, която се отнася до облагаемата дейност. Неразпределяемите разходи се разпределят пропорционално между двете дейности, на база на съотношението на приходите от облагаемата дейност и всички приходи на организацията.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник