2

._36.Кои Счетоводни Приходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

       • Не се признават за данъчни цели следните счетоводни приходи (тоест: са освободени от корпоративен данък приходи):

     - Приходи от дивиденти от дружества в България или ЕС, с изключение на: (виж пример **)

         -- дивидентите от Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел (АДСИЦ), тъй като те са освободени от корпоративен данък;

         -- приходи в резултат на скрито разпределение на печалба или друго разпределение, което е признато за данъчен разход при разпределящото лице. (пример 67)

     - Приходи от лихви върху недължимо внесени данъци или лихва за забава за възстановяване на ДДС; (пример 68)

     - Приходи, които са възникнали вследствие на липса или брак на активи или материални запаси, в резултат на непреодолима сила или технологичен брак, до размера на непризнатите за тях разходи – например приходи от присъда за злоупотреба, приходи от застраховки или от предадени на вторични суровини на погинали активи или стоки в резултат на бедствие;

(пример 69)

     - Други приходи, свързани с непризнати за данъчни цели данъчни разходи и приходи, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие. (пример 70)

       (виж примери **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник