2

._35.Кои Счетоводни Разходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

       • Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:

            - Разход, несвързан с дейността; (виж пример **)

            - Разход, който не е документално обоснован; (виж пример **)

     - Разход за липси на дълготрайни и краткотрайни активи (в това число и начисленият ДДС), освен ако не се дължи на непреодолима сила; (виж пример **)

     - Разход за липси и брак на материални запаси (в това число и начисленият ДДС), освен ако не се дължи на непреодолима сила, технологичен брак, промяна на физико-химични свойства, изтичане срок на годност или кражби от търговски обект (до 0,25% от нетния приход на обекта); (виж пример **)

     - Разходи за пътуване и престой на акционери или съдружници, когато пътуването и престоят са в това им качество – ако разходите са обосновано свързани с дейността на дружеството, ще бъдат признати за данъчни цели; (виж пример **)

     - Разход, който представлява скрито разпределение на печалба; (виж пример **)

     - Разходи за начислени глоби и санкции за нарушаване на нормативни актове, както и лихвите за просрочени публични задължения; (виж пример **)

     - Разходи за дарения, освен към специално определени институции и до определен размер; (виж пример **)

     - Начислен ДДС по стопанска операция, която не е призната за разход за данъчни цели; (виж пример **)

     - Дължим ДДС, начислен от НАП във връзка с реализиране на отговорността за дължим и невнесен ДДС от предходен доставчик; (виж пример **)

     - Разход за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода; (виж пример **)

     - Разход за работна заплата в търговски дружества с над 50% държавно участие, превишаващ нормативно определените средства;

     - Разходи на учредители за учредяване на ново юридическо лице, освен ако то не възникне – разходите за учредяване се признават в новоучреденото юридическо лице; (виж пример **)

     - Разходи и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие при прилагане на метода на пропорционална консолидация, когато съвместно контролираното предприятие е данъчно задължено лице; (виж пример **)

     - Разход за подкуп или прикриващ подкуп на длъжностно лице. (виж пример **)

       (виж примери **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

(чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник