2

._34.Предприятията, Прилагащи Международните Счетоводни Стандарти, Отчитат Оперативния Лизинг като Текущ Приход при Наемодателя и Текущ Разход за Наемателя.

       • При предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти, в които е предвидено особено счетоводно отчитане на оперативния лизинг при наемодателя и наемателя, за целите на облагането с корпоративен данък, всяко плащане по договор за оперативен лизинг се приема, че е текущ приход за наемодателя и текущ разход – за наемателя.

 (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник