2

._33.Какво е Данъчна Временна Разлика и Как се Третира.

       • Данъчна временна разлика е счетоводен разход или приход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за това.

       • Данъчни временни разлики възникват и при:

            - преобразуването на търговски дружества и кооперации;

            - трансфер на активи или дейности от страната към чужбина.

       • Когато счетоводен разход не е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него се увеличава счетоводният финансов резултат за същата година (възниква данъчна временна разлика) и се намалява счетоводният финансов резултат в годината, в която настъпва условието за неговото признаване (обратно проявление на данъчната временна разлика).

       • Когато счетоводен приход не е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него се намалява счетоводният финансов резултат за същата година (възниква данъчна временна разлика) и се увеличава счетоводният финансов резултат в годината, в която настъпва условието за неговото признаване (обратно проявление на данъчната временна разлика).

       • За данъчни временни разлики, които са възникнали във връзка с трансфер на активи или дейности от страната към чужбина, има особени правила.

       • Когато счетоводен приход е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него не се преобразува счетоводният финансов резултат нито за текущата, нито за следващи години.

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник