2

._32.Какво е Данъчна Постоянна Разлика и Как се Третира.

       • Данъчна постоянна разлика е счетоводен приход или разход от текущата година, който не се признава за данъчни цели и никога няма да бъде признат.

       • Когато определен разход не е признат за данъчни цели, с него се увеличава счетоводният финансов резултат за годината на неговото отчитане и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.

       • Когато определен приход не е признат за данъчни цели, с него се намалява счетоводният финансов резултат за годината на неговото отчитане и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник