2

._31.Как се Определя Данъчният Финансов Резултат.

       • Данъчният финансов резултат е равен на счетоводния финансов резултат, преобразуван със:

     - данъчните постоянни разлики – счетоводни приходи или разходи от текущата година, които не са признати за данъчни цели (и никога няма да бъдат признати);

     - данъчните временни разлики – счетоводни приходи или разходи, които за данъчни цели се признават в година, различна от годината на счетоводното им отчитане.

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник