2

._30.В Кои Случаи се Счита, че Има Отклонение от Данъчно Облагане.

       • Ако данъчната основа на сделките между свързани лица се отличава от тази, ако те бяха несвързани, тогава данъчната основа се определя при условията, при които биха възникнали между несвързани лица.

            (виж пример **)

       • Когато сделки между несвързани лица са сключени и извършени при условия, които водят до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя по пазарни цени.

            (виж пример **)

       • За отклонение от данъчно облагане се смята и:

     - значителното превишение на количествата влагани материали и суровини за производство, когато превишението не се дължи на обективни причини; (виж пример **)

     - заемът за послужване и друго безвъзмездно предоставяне на активи; (виж пример **)

     - получаването или даването на кредити с лихви, отличаващи се от пазарните; (виж

пример 48)

     - предоставянето на безлихвени заеми, опрощаването на кредити или изплащането на кредити, несвързани с дейността; (виж пример **)

     - начисляването на възнаграждения и обезщетения за услуги, без те да са реално осъществени. (виж пример **)

       • Когато чрез привидна сделка се прикрива друга сделка, данъчното задължение се определя при условията на прикритата сделка.

            (виж пример **)

       (виж примери **, **, **, **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник