2

._29.За Кои Данъци, Платени в Чужбина, е Налице Право на Данъчен Кредит по ЗКПО.

       • Данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит за платен в чужбина данък, който е наложен върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми.

            (виж пример **)

       • Данъчният кредит за платен в чужбина данък се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно и се ограничава до размера на българския данък върху тези печалби или доходи – тоест с платен в чужбина данък може да се намали дължимият в България данък, до размера на българския данък върху обложените печалби или доходи в чужбина.

            (виж пример **)

       • Когато България е ратифицирала международен договор, неговите клаузи са с предимство пред ЗКПО, ако има различия в тях.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник