2

._28.Кои Печалби и Доходи са Източник от България, по Отношение на Чуждестранни Лица.

       • С източник от България са печалбите на чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в България или от разпореждане с имущество на това място на стопанска дейност.

            (виж пример **)

       • С източник от България са доходите на чуждестранни физически или юридически лица от:

- наем или друго отдаване на недвижимо имущество (в т.ч. идеални части), намиращо се на територията на България; (виж пример **)

- разпореждане с недвижимо имущество (в т.ч. идеални части или ограничени вещни права), намиращо се на територията на България; (виж пример **)

- селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на България; (виж пример **)

- финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините – без тези, които са емитирани на регулирания пазар; (виж пример **)

- сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините – без тези, които са емитирани на регулирания пазар; (виж пример **)

- дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица.

       • Следните доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица от местни юридически лица и ЕТ, или начислени от чуждестранни юридически лица и ЕТ (чрез място на стопанска дейност или определена база в България), или изплатени от местни физически лица или чуждестранни физически лица (разполагащи с определена база в България), са с източник от България (освен ако не са начислени от място на стопанска дейност и определената база на местно лице в чужбина):

            - Лихви, в т.ч. лихвите, съдържащи се в лизингови вноски; (виж пример **)

            - Доходи от наем или друго отдаване на движимо имущество; (виж пример **)

            - Авторски и лицензионни възнаграждения; (виж пример **)

            - Възнаграждения за технически услуги; (виж пример **)

            - Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг; (виж пример **)

            - Възнаграждения за управление и контрол на българско юридическо лице. (виж пример **)

       • Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на тези по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица и ЕТ, чуждестранни юридически лица и ЕТ (чрез място на стопанска дейност или определена база в България) в полза на чуждестранни юридически лица, установени в държави с преференциален данъчен режим (офшорни зони или държави, с които България няма подписано СИДДО и корпоративният и подоходен данък там е под 4%), са с източник от България. (виж пример **)

       (виж примери **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник