2

._27.Как се Документират и Признават Разходите по ЗКПО.

       • Счетоводен разход се признава и за данъчен разход само ако е документиран чрез първичен счетоводен документ, който вярно отразява стопанската операция.

       • При липса на част от изискуемата информация, счетоводен разход може да бъде признат и за данъчен разход, ако за него има други официални документи, които да удостоверяват случилото се.

       • Ако е извършен разход чрез покупка на стока или услуга от физическо лице (или друго лице, което не е предприятие), тогава в първичния счетоводен документ се вписва информацията, с която страните и стопанската операция са описани изчерпателно, което да е достатъчно за признаване на разхода.

       • При покупки на стоки и услуги, извършени в брой, към първичните счетоводни документи задължително трябва да има и фискална касова бележка – нейната липса е основание за непризнаване на разхода. При плащане с насрещно прихващане, не се изисква фискална касова

бележка.

       • Пътуване със самолет се признава за данъчни цели само ако към първичния счетоводен документ (протокол за продажба на самолетен билет) е прикрепена и бордната карта от полета (доказателството, че полетът е осъществен).

       • За признаване на представителни разходи, които се облагат с данък върху разходите, е достатъчна само фискална касова бележка от доставчика.

       • За признаване на разходи за превозно средство, което се използва както за дейността, така и за лично ползване, не е нужно да се издават пътни листа, когато е избрано, че с данък върху разходите ще бъдат обложени 50% от разходите за превозното средство.

       • Данъчно задължените лица са длъжни да издават фискален касов бон за продадените стоки и услуги, които са платени с пари в брой или чрез банкова дебитна или кредитна карта.

       • Данъчно задължените лица са длъжни да издават фактури при продажба на стоки и услуги, освен в случаите, когато продават на крайни клиенти – физически лица и последните не искат да получат фактура за стоката или услугата. (това го няма в текста на ЗКПО, но е задължение по ЗДДС – чл.113)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

 (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник