2

._26.Как се Облага Търговската Дейност на Бюджетни Организации.

       • Приходите от търговска дейност (търговия, производство, услуги, наеми и т.н.) на бюджетните организации/предприятия (като ВУЗ-ове, БАН, БНТ, БНР, БТА и други прилагащи бюджети) и общините, се облагат с алтернативен данък върху приходите.

       • Данъчната основа е равна на приходите от търговска дейност, а данъкът върху приходите за бюджетните организации/предприятия е 3% върху приходите, а за общините е 2% върху приходите.

       • Този данък е алтернативен и е окончателен.

       • 50% от данъка се преотстъпва на държавни ВУЗ-ове и научно-изследователски звена, държавните и общинските предучилища и училища – за стопанската им дейност, която е пряко свързана или е помощна за осъществяване на тяхната основна дейност.

       • Данъкът се декларира със специална декларация и се внася в срок до 31 март на следващата година, заедно с годишния отчет за дейността.

(чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник