2

._25.Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

       • Лица, отговарящи на определени условия, които оперират с определен вид кораби и извършват морско търговско корабоплаване или отдават кораби под наем, могат да изберат да се облагат с алтернативен данък върху дейността от опериране с кораби.

       • Данъкът върху дейността от опериране на кораби е 10% върху данъчна основа, определена според тонажа на кораба, за всеки негов ден в експлоатация, както следва:

            - 3,50 лв. за всеки започнати 100 тона – за кораб с нетен тонаж до 1 000 тона;

     - 35 лв. + 3,00 лв. за всеки започнати 100 тона над 1 000 тона – за кораб с нетен тонаж от 1001 до 10 000 тона;

     - 305 лв. + 2,50 лв. за всеки започнати 100 тона над 10 000 тона – за кораб с нетен тонаж от 10 001 до 25 000 тона;

     - 680 лв. + 1,00 лв. за всеки започнати 100 тона над 25 000 тона – за кораб с нетен тонаж над 25 000 тона.

       Данъчната основа за календарната година на един кораб, се определя като данъчната основа за един ден в експлоатация се умножи по броя на всички дни в експлоатация през годината.

       • Този данък е алтернативен и е окончателен.

       • В срок до 31 декември операторите на кораби могат да декларират избора си за облагане с алтернативен данък за опериране на кораби – и това е за срок, не по-кратък от 5 години.

       • Данъкът се декларира със специална декларация и се внася в срок до 31 март на следващата година, заедно с годишния отчет за дейността.

• Чуждестранно юридическо лице, извършващо опериране на кораби в България чрез място на стопанска дейност, в годишната данъчна декларация посочва всички свои собственици, които притежават над 10% участие в капитала.

(чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник