2

._24.Каква Отчетност са Длъжни да Водят Организаторите на Хазартни Игри.

       • Организаторите на хазартни игри са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, от която да може точно да се установят техните данъчни задължения.

       • Организаторите на определените хазартни игри подават годишен отчет за дейността, в срок до 31 март на следващата година.

       (чл.***, ал.* и ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник