2

._21.Как се Определя Данъкът върху Хазартна Дейност. Кога се Декларира и Внася Данкът върху Хазартна Дейност.

       • Данъкът върху хазартна дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино се определя на съоръжение, както следва:

            - За игрален автомат – 500 лв. на тримесечие за всяко игрално място;

            - За рулетка – 22 000 лв. на тримесечие за всяка игрална маса;

            - За друго игрално оборудване – 5 000 лв. на тримесечие за всяко отделно оборудване.

       • Този данък е алтернативен и е окончателен.

       • Данъкът се декларира и внася в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, в което е упражнявана дейността.

       • Чуждестранно юридическо лице, извършващо хазартна дейност в България чрез място на стопанска дейност, в годишната данъчна декларация посочва всички свои собственици, които притежават над 10% участие в капитала.

       • Хазартна дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, които са организирани онлайн, се облагат с корпоративен данък, на общо основание.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник