2

._20.Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

       • Данъчната основа за представителните разходи е равна на начислените представителни разходи.

            (чл.*** от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъчната основа за:

            - социалните разходи, предоставени в натура;

            - ваучерите за храна, допълнително социално и здравно осигуряване и застраховки „Живот“;

     - разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи на собственици, управители и служители,

       се определя по специален ред.

            (чл.***; чл.***; чл.***; чл.****, ал.* от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъчната основа за разходите в натура, свързани с използване на превозни средства за лични нужди на собственици, управители и служители, се определя като общият размер на всички разходи за отделно превозно средство се умножи по:

     - съотношението между изминатите километри за лично ползване и общо изминатите километри; или

     - съотношението между часовете за лично ползване и общо използваните часове; или

            - 50%.

            (чл.****, ал.* от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъчната основа за разходите в натура, свързани с използване на недвижимо имущество за лични нужди на собственици, управители и служители, се определя като общият размер на всички разходи за отделно недвижимо имущество се умножи по:

     - съотношението между площта, използвана за лично ползване, и общата площ на недвижимото имущество; или

     - съотношението между часовете за лично ползване и общо използваните часове на недвижимото имущество.

            (чл.****, ал.* от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъчната основа за разходите в натура, свързани с използване на активи, различни от превозни средства и недвижимо имущество, за лични нужди на собственици, управители и служители, се определя като всички разходи за отделен актив се умножат по 20%, освен ако лицето не обоснове документално друг размер на основата.

            (чл.****, ал.* от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъчната основа за определяне на данъка върху допълнителните разходите на народните представители, са начислените разходи за календарната година.

            (чл.**** от ЗКПО)

       • Данъкът върху разходите се декларира и внася в срок до 31 март на следващата година, а данъкът върху допълнителните разходи на народните представители се декларира и внася до 31 декември на годината, за която са направени.

            (чл.***; чл.**** от ЗКПО)

       (виж примери **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.***; чл.****; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник