2

._19.Кои Разходи НЕ се Облагат с Данък Върху Разходите.

       • Не се облагат с данък върху социалните разходи:

     - вноските за допълнително доброволно и здравно осигуряване и застраховки „Живот“, в размер до 60 лв. месечно на служител; (виж пример **)

     - разходите за ваучери за храна в размер до 60 лв. месечно на служител, когато са закупени от лицензиран оператор и се предоставят на всички служители, без изключение; (виж пример **)

     - разходите за транспорт на служители от местоживеенето до местоработата и обратно, ако са спазени определени условия. (виж пример **)

       • Разходите, които са задължителни съгласно нормативен акт, се признават за разход и за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите.

       • Социални разходи, които не са предоставени в натура – ако представляват доход на физическо лице, тогава те се облагат съгласно ЗДДФЛ и за тях не се дължи данък върху разходите.

            (виж пример **)

       • Не се счита за разход в натура, ако за ползвани за лични нужди служебни активи ползвалите ги физически лица дължат възнаграждение на работодателя.

            (виж пример **)

       • Когато работодател избере да облага с данък върху разходите, предоставените в натура, собствени и/или наети активи за лично ползване от собственици, управители и служители, същите доходи в натура, от гледна точка на получилите ги физически лица, не се облагат с данък върху доходите съгласно ЗДДФЛ.

       (виж примери **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник