2

._18.Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

       • Данъкът върху разходите е 10%.

            (чл.***; чл.**** от ЗКПО)

       • Този данък е окончателен и с него се облагат:

            - представителните разходи, свързани с дейността; (виж пример **)

     - социалните разходи предоставени в натура, в т.ч. ваучери за храна над 60 лв. месечно на служител и допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки живот за общо над 60 лв. месечно на служител; (виж пример **)

     - разходите в натура, свързани със собствени и/или наети активи, предоставени за лично ползване на собственици, управители и служители. (виж пример **)

     Изброените разходи се облагат с данък върху разходите, включително и когато отчитането им не води до намаляване на счетоводния финансов резултат в годината на отчитането им.

(чл.***; чл.***; чл.***; чл.**** от ЗКПО)

       • С данък върху разходите се облагат и допълнителните разходи на народните представители.

            (чл.**** от ЗКПО)

       • Разходът за данък върху разходите се признава за данъчни цели в годината на начисляване.

            (чл.*** от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъчно задължени лица по данъка върху разходите са:

            - предприятията, направили представителни разходи;

     - работодателите – за направените социални разходи и разходи в натура за своите

работници и служители;

     - Народното събрание – за допълнителните разходи на народните представители.

     (чл.***, чл.**** от ЗКПО)

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.****; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник