2

._17.Кои доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България се Облагат с Данък при Източника.

       С данък при източника не се облагат следните доходи на чуждестранни лица с източник от България:

- Доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в България или в държава от ЕС или ЕИП;

- Доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице, което е от държава в ЕС или ЕИП и което е емитирало облигации на регулиран пазар в държава от ЕС или ЕИП (в т.ч. и България) и набраните средства изцяло предоставя на местно юридическо лице, което е платец на лихвите;

- Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, при определени условия, когато са изплатени на свързано чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели в държава от ЕС.

(чл.***, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.**, ал.** и ал.**; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник