2

._16.Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.

       • Данъкът върху доходи на чуждестранни лица с източник от България е 10%.

            (чл.***, ал.* от ЗКПО)

       • Този данък се удържа при източника. Той е окончателен и с него се облагат следните доходи на чуждестранни лица с източник от България:

     - Доходите от и сделките с финансови активи, издадени от местни емитенти, с изключение на тези, които са емитирани на регулирания пазар;

     - Лихви по заеми и лизинги; (виж пример **)

            - Доходи от наеми на движимо имущество;

            - Възнаграждения за технически услуги, франчайз и факторинг; (виж пример **)

            - Възнаграждения за управление и контрол на местно юридическо лице; (виж пример **)

            - Доходи от наеми и разпореждане с недвижимо имущество;

     - Възнаграждения за услуги и права (освен ако не са реално предоставени), неустойки и обезщетения от всякакъв вид (с изключение на тези по застраховки), които са изплатени на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони или държави, с които България няма подписано СИДДО и корпоративният и подоходен данък там е под 4%).

       При определени условия, когато чуждестранно лице, от мястото си на стопанска дейност в България, изплаща доходи на части от предприятието си извън страната – то също удържа данък при източника за тези плащания.

       Данъкът се удържа и внася от местните юридически лица, едноличните търговци или лицата с място на стопанска дейност в България, които са платци на доходите. Когато платец на доходи е местно физическо лице, което не е данъчно задължено лице по закона, тогава данъкът се удържа (изисква) от получателя на дохода.

       Авансовите плащания по тези доходи и възнаграждения не подлежат на облагане с данък при източника.

            (чл.***, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.** от ЗКПО)

       • Данъчната основа за доходите с източник от България за чуждестранни лица е брутният размер на тези доходи. Има допълнителни правила за определяне на данъчната основа на доходи от лихви върху лизингови договори, разпоредителни действия с финансови активи и недвижимо имущество, в т.ч. и в случаите на предсрочно прекратяване на договор по финансов лизинг.

            (чл.*** от ЗКПО)

       • Данъкът, удържан при източника върху доходи на чуждестранни лица от лихви, наеми, авторски и лицензионни възнаграждения, технически услуги, франчайз, факторинг и други, се декларира и внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен и удържан. С декларацията за последното тримесечие се подава и по-подробна справка за обложените доходи на чуждестранните лица за целите на електронния обмен между държавите членки на ЕС.

            (чл.***; чл.*** от ЗКПО)

       • Когато данък не е удържан при източника и не е внесен по съответния ред, той се дължи солидарно и от лицето, което е получило дохода.

            (чл.*** от ЗКПО)

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.***, ал.*; чл.***, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.**; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник