2

._15.Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

       • Данъкът за изплатени дивиденти и ликвидационни дялове е 5%.

            (чл.***, ал.* от ЗКПО)

       • Този данък се удържа при източника. Той е окончателен и с него се облагат дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от български юридически лица към определени местни и чуждестранни лица. Не се облага с този данък дивидент и ликвидационен дял, изплатен на местно юридическо лице, което е търговец, и на чуждестранни юридически лица, които са местни за държави от ЕС или ЕИП.

            (чл.*** от ЗКПО)

       • Данъчната основа за разпределените дивиденти е техният брутен размер.

            (чл.*** от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъчната основа за разпределените ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежащото за получаване имущество като ликвидационен дял и документално доказаната стойност на придобитите дялове или акции, съответстващи на този ликвидационен дял.

            (чл.*** от ЗКПО) (виж пример **)

       • Данъкът, удържан при източника върху доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, се декларира и внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен и удържан.

            (чл.*** и чл.*** от ЗКПО)

       • Когато данък не е удържан при източника и не е внесен по съответния ред, той се дължи солидарно и от лицето, което е получило дохода.

            (чл.*** от ЗКПО)

(виж примери ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.***, ал.*; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник